การทดสอบสมรรถนะร่างกาย

การทดสอบสมรรถนะร่างกาย

เป็นขั้นตอนแรกในการเรียนขับรถ

 

เครื่องทดสอบ สมรรถนะรา่งกาย

การทดสอบสายตาทางกว้าง

การทดสอบ สายตาบอดสี  สายตาทางลึก และปฎิกิริยาตอบสนอง

 

156647